คอนโดสาทร

คอนโดมิเนียมคืออะไร

คอนโดมิเนียม หรือ “คอนโดฯ” หรือถ้าจะให้เรียกแบบไทยๆ ก็สามารถเรียกว่า “อาคารชุด” ซึ่งเป็นรูปแบบของที่อยู่อาศัยอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นห้องพักหลายๆ ห้องในอาคารเดียวกัน หรือจะเรียกว่า “ห้องชุด” โดยเจ้าของห้องชุดจะต้องแชร์ความเป็นเจ้าของร่วมกบเจ้าของห้องชุดอื่นๆ ในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น ทางเดิน ห้องโถง ลิฟท์ โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ ฯลฯ โดยตามกฎหมายแล้วเจ้าของห้องชุดทุกท่านต้องเป็น “เจ้าของร่วม” กับพื้นที่ส่วนกลาง และเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมนั้นมีสถานะเป็นเจ้าของร่วม ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้เช่า หมายความว่า หากเราซื้อคอนโดฯ หนึ่งห้อง เราก็มีสถานะความเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนกลางร่วมกับเจ้าของคนอื่นๆ ในอาคารชุดนั้นๆ นั่นเองครับ

ประวัติของสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าคอนโดมิเนียมนั้น เริ่มต้นมาจากประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ต่อมาได้แพร่หลายไปยังทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศอังกฤษที่ในสมัยก่อนหน้าไม่เคยมีบัญญัติคำว่าคอนโดมิเนียมมาก่อน โดยคำภาษาอังกฤษของคอนโดมิเนียม (Condominium) นั้นจะแตกต่างไปในแต่ละประเทศ ดังนี้

 

อังกฤษ

“คำว่า คอนโดมิเนียม ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในอาคารขนาดใหญ่ ที่แบ่งซอยเป็นส่วนต่างๆ ให้คนต่างครอบครัวพักอาศัย”

อเมริกา

“คอนโดมิเนียมในความหมายของประเทศในแถบอเมริกา จะหมายถึง อาคารที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรืออาคารอื่นๆ ที่บุคคลสามารถแยกกันถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นเจ้าของร่วมกัน”

ประเทศไทย

“คอนโดมิเนียม จะหมายถึง อาคารชุดที่มีส่วนของเจ้าของห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์ของตน และส่วนที่เป็นส่วนกลางที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนั่นเอง”

 

ไม่ว่าจะเป็นความหมาย หรือคำนิยามของประเทศใดก็ตาม โดยภาพรวมแล้วคำว่า “คอนโดมิเนียม” ก็มีความหมายที่คล้ายกัน และมีทั้งส่วนที่เป็นเจ้าของเดี่ยว และส่วนที่เป็นเจ้าของร่วม แต่จะแตกต่างกันตาม “กฎหมาย” ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการลงทุน การซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ และการบริหารจัดการโดยนิติบุคคล ที่เราจะกล่าวกันในหัวข้อต่อๆ ไปครับ

สำนักงานขาย model ideo