“เอกสารการกู้เพื่อซื้อบ้าน และเคล็ดลับการเตรียมหลักฐานในการยื่นกู้ซื้อบ้าน”

เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ หลายคนคงจะมีความฝันที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังกันใช่ไหมครับ แต่ต้องปวดหัวกับการเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการยื่นกู้ซื้อบ้าน กันแน่เลยใช่ไหมครับ รู้นะครับ เพราะผมก็ปวดหัวเหมือนกัน อิอิ

ผมคิดว่าขั้นตอนเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆนี้สำคัญมากเลยนะครับ เพราะถ้าเราเตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมจะทำให้การยื่นกู้ขอซื้อบ้านสะดวกรวดเร็ว  และมีโอกาสที่จะยื่นกู้ผ่านได้สำเร็จมากขึ้น เหมืนอสุภาษิตที่ว่า “เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับ” หลังจากที่เพื่อนๆ ได้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการให้กู้ ของแต่ละธนาคารที่ถูกใจได้แล้ว ขั้นต่อมาก็คือการเตรียมเอกสาร ในการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารที่จะต้องการกู้ มาดูกันครับ ว่าต้องใช้หลักฐานอะไรกันบ้าง

หลักฐานสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่

1. หลักฐานส่วนตัว

กรณีผู้ยื่นกู้สัญชาติไทย

–         สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) เพื่อยืนยันว่าเราคนไทยหรือป่าวนะครับ พี่น้องคราบ อิอิ อ้อเกือบลืมบอกไป การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้ถ่ายแค่ข้างหน้าบัตรเพียงหน้าเดียวให้ชัดๆก็พอครับ ข้างหลังบัตรไม่ต้องถ่ายแล้วครับ สิ้นเปลืองเปล่าๆ

–         สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนั้นส่วนใหญ่ต้องการเฉพาะหน้าที่ 1 และหน้าที่มีชื่อของท่านเท่านั้น  แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องการทุกหน้า รวมทั้งหน้าที่ว่างเปล่าด้วยนะครับถ้าจะกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่าลืมถ่ายสำเนาให้ครบนะครับ

–         สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

–          สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

–          สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

กรณีผู้ยื่นกู้เป็นชาวต่างชาติ

–         สำเนาหนังสือเดินทาง passport (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นชาวต่างชาติก็กูได้นะครับ แต่ต้องมีหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายไม่ใช่เป็นกระเหรี่ยงหนีเข้าเมืองนะครับ อิอิ

–         สำเนาใบต่างด้าว (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

–         สำเนาใบอนุญาตทำงาน (work permit)

–         เอกสารแสดงตนต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ ได้แก่

–         หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

–         สำเนาเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังจากธนาคารที่ผู้กู้ได้ฝากเงิน ซึ่งควรแสดงทุกบัญชีที่มี โดยเฉพาะบัญชีที่บริษัทของผู้กู้โอนเงินเดือนให้ โดยทั่วไปต้องการสำเนาเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

–         สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

3. หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย

–         สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

–         สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

หลักฐานสำหรับผู้มีกิจการส่วนตัว และผู้มีรายได้อิสระ ได้แก่

1. หลักฐานส่วนตัว

–         สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

–         สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

–         สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

–          สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

–          สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

2. หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ ได้แก่

–         สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

–         ภาพถ่ายหน้าร้าน หรือ กิจการที่ประกอบอาชีพ จะได้ยืนยันว่าเรามีกิจการเป็นของตัวเองจริงๆนะครับ

–         บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

–         หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ

3. หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย

–         สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

–         สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

หลักฐานสำหรับผู้กู้ร่วม

สำหรับผู้กู้ร่วมในการซื้อบ้าน จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป  และมีรายได้ประจำหรือมีธุรกิจส่วนตัว ที่มีหลักฐานแสดงรายได้จากธุรกิจชัดเจน  ที่สำคัญนะครับผู้กู้ร่วมต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน  นอกจากนี้บางธนาคารยังกำหนดไว้ว่า  ผู้กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  เช่น  เป็นบิดามารดา  พี่น้อง  สามีภรรยา  หรือเป็นคู่สมรส  โดยผู้กู้ร่วมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์  เช่น  ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน นะครับ

ไว้คราวต่อๆ ไปเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ โปรดติดตามนะครับ

(admin Topofliving)

homedecorthai-20110901105320-103827245